KuarkMNB

Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma Grubu (KuarkMNB)

Kuark Bilim Topluluğu, Türk bilimine katkıda bulunmayı amaç edindiği çalışmalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yüzyılın en önemli ve insan yaşantısına en fazla etkisi olacağı belirtilen nanoteknoloji alanında, ülkemizde son yıllarda artış gösteren nanoteknoloji odaklı bilimsel çalışmalaro da göz önüne alındığında Kuark Bilim Topluluğu’nun bu gelişmelere seyirci kalması beklenemezdi. Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma Grubu (KuarkMNB) bu gelişmelerin ışığında nanoteknoloji alanında çalışmalar yapabilecek öğrencilerin desteklenmesinde ve nanoteknolojinin ülkemizde yaygınlaşmasında pozitif bir rol alması amacıyla çalışmalarını 2008 yılından beri sürdürmektedir.

Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma’nın Amaçları:

  • Dünya’daki nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek ve duyurmak
  • Ülkemizde nanobilim ve nanoteknolojinin tanıtılması, geniş kitlelere duyurulmasında rol oynamak
  • Lisans öğrencilerine akademik çalışma disiplini kazanmalarında rol oynamak
  • Ulusal ve uluslararası grup, topluluk ve kuruluşlarla ortak projelerde bulunabilmek

KuarkMNB’nin yer aldığı projeleri, yayınlarımızı, çalışmalarımızı ve üyelerimiz hakkında bilgileri yan menüden edinebilirsiniz…

Kuark Moleküler NanoBilim (MNB) Araþtýrma Çalýþma Grubu

Kuark Bilim Topluluðu, Türk bilimine katkýda bulunmayý amaç edindiði çalýþmalarýyla faaliyetlerine devam etmektedir. Kuark Bilim Topluluðu etkin çalýþma yöntemlerini benimseyerek daha verimli çalýþmalarýn yapýlabilmesi için alt gruplar oluþturma fikrini geçtiðimiz aylar içinde kendi içinde tartýþmýþtýr. Böylece özel alanlarda etkin olan çalýþma gruplarý ile baþarýya ulaþmayý hedeflemektedir. Bu yüzyýlýn en önemli ve insan yaþantýsýna en fazla etkisi olacaðý belirtilen nanoteknoloji alanýnda, ülkemizde son yýllarda artýþ gösteren nanoteknoloji bilimsel çalýþmalarý da göz önüne alýndýðýnda Kuark Bilim Topluluðu’nun bu geliþmelere seyirci kalmasý beklenemezdi. Kuark Moleküler NanoBilim Araþtýrma (MNB) çalýþma grubu bu geliþmelerin ýþýðýnda ülkemiz bilimine yeni katkýlarda bulunma amacýyla kurulma aþamasýna gelmiþtir.

Kuark Moleküler NanoBilim Araþtýrma, küçük olan olanaklarý ile dünyadaki geliþmeleri takip ederek ilgili araþtýrmacýlarýmýza elde edilen bilgileri sunabilecek, nanoteknoloji ve nanobilim alanýndaki çalýþmalara yenilerini ekleyebilecek ve nanoteknolojinin ülkemizde tanýtýlmasýný saðlayacak þekilde çalýþmalarýný sürdürmeyi planlamaktadýr.

Kuark Moleküler NanoBilim Araþtýrma’nýn Amaçlarý:

– Dünya’daki nanobilim ve nanoteknoloji alanýndaki bilimsel geliþmeleri takip etmek ve duyurmak
– Ülkemizde nanobilim ve nanoteknolojinin tanýtýlmasý, geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý
– Ülke ve dünya bilimine katkýda bulunmak
– Lisans düzeyindeki ilgili arkadaþlarýmýzýn akademik çalýþma disiplini kazanmalarý
– Uluslararasý kuruluþlarla ortak projelerde bulunabilmek

Nanoteknoloji:

Maddenin nanometre ölçeðinde yani atomsal ve moleküler yapýlar düzeyinde denetlenmesi yoluyla yeni malzeme, cihaz ve sistemlerin tasarlanmasýný ve üretilmesini konu alan bir teknoloji dalýdýr. Malzemenin büyüklüðü nanometre ölçütlerine inince, fiziksel özellikleri kesikli bir deðiþim gösterir, klasik davranýþlarýn yerini kuantum davranýþlarýn aldýðý görülür. Kuantumsal davranýþlarýnýn özellikleri kullanýlarak günümüzde pek çok nanoteknolojik ürün geliþtirilmiþtir.

Nanoteknolojinin Amaçlarý:

*Nanometre ölçekli yapýlarýn analizi,
*Nanometre boyutunda yapýlarýn fiziksel özelliklerinin anlaþýlmasý,
*Nanometre ölçekli yapýlarýn imalatý,
*Nano hassasiyetli cihazlarýn geliþtirilmesi,
*Nano ölçekli cihazlarýn geliþtirilmesi,
*Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve makroskopik dünya arasýndaki baðýn kurulmasý.

Nanoteknolojinin Gelecekte ki Kullaným Alanlarý:

•Mikro-elektronik/ yarýiletken

•Ýletken Kompozitler

•Kontrollü Ýlaç Ýletimi

•Yapay Adaleler

•Süper Kapasitörler

•Piller

•Alan Yayýcý Düz Kare Monitörler

•Alan Etkili Transistörler

•Nano Elektronik

•Nano Cýmbýzlar

•Data Saklama

•Nano Diþliler

•Nanotüp Hareketlendiriciler

•Moleküler Kuantum Telleri

•Hidrojen Depolama

•Soy Radyoaktif Gaz Depolama

•Güneþ Enerjisi Depolama

•Elektromagnetik Kalkan

•Diyaliz Filtreleri

•Tek Elektron Transistörleri

•Savaþ Malzeme ve Cihazlarý

•Havacýlýk

•Sürtünmesiz Tekerlekler

Yazar Hakkında

Kuark Bilim Topluluğu Çalışma Grupları, Kuark Bilim Topluluğu'nun özellikle lisans öğrencileri için söz konusu proje çalışmalarının özel konu ve bilim alanlarında sürdürülmesini amaçlamaktadır. Böylece lisans öğrencilerinin akademik çalışmalara ilgi duyması hedeflenirken proje çalışmalarının sonuçları lisans, lisans üstü öğrenciler ve akademisyenler ile bilim severlerle paylaşılmaktadır.